เกี่ยวกับทิพยตะกาฟุล

มิติใหม่ของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทที่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมายาวนาน และมีความมั่นคงทันสมัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลที่ดี

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ตะกาฟุล (Takaful) เป็นการประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้านการประกันภัย โดยยึดหลักและวิธีปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม

คณะกรรมการชะรีอะฮ์ (คณะกรรมการศาสนา)

ดร.มะรอนิง สาแลมิง
ประธาน
คุณมนัส บินมะฮมุด
ที่ปรึกษา
ดร. กูมัจดี ยามิรูเด็ง
รองประธาน
อ.ไพศาล พรหมยงค์
กรรมการ
ดร.อณัส อมาตยกุล
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. ดร.อับดุลฮาฟิช หิเล
กรรมการ
คุณอนุสรณ์ องอาจ
กรรมการ

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามแตกต่างจากประกันภัยปกติอย่างไร?

การประกันภัยแบบตะกาฟุลอยู่บนหลักการของการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก?

โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนตกลงร่วมกันบริจาคเงินในรูปของเงินสมทบประกันภัย เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน?

ตามขอบเขตที่ได้มีการตกลงไว้ภายใต้การประกันภัยนอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะนำเงินสำรองประกันภัยที่คำนวณจากเงินสนับสนุนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามระเบียบของกรมการประกันภัย ไปบริหารจัดการให้เกิดผลกำไรตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด?

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายซะกาต ตามหลักการของศาสนา และเมื่อมีผลกำไรจากการบริหาร บริษัทฯ จะแบ่งกำไรดังกล่าวคืนกลับให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ?

บริหารงาน 2 ระบบในบริษัทเดียวกัน?

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้ดำเนินนโยบายธุรกิจในลักษณะ 1 บริษัท 2 ระบบ คือ ระบบประกันวินาศภัยทั่วไป และ ระบบประกันภัยแบบอิสลามหรือ ตะกาฟุล "Takaful" ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการชะรีอะฮ์ (Shariah Advisory Board) โดยทำการแยกบริหารงานทั้งในแง่ของการบริหารจัดการภายใน และการให้บริการลูกค้าของทั้ง 2 ระบบ ออกจากกันอย่างชัดเจน

กรมธรรม์ "ทิพยตะกาฟุล"

บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนากรมธรรม์ "ทิพยตะกาฟุล" โดยได้รับการอนุมัติจากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ :-

 1. การประกันอัคคีภัย
 2. การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่
  • การประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.)
  • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
   • กรมธรรม์ประเภท 1
   • กรมธรรม์ประเภท 2
   • กรมธรรม์ประเภท 5
 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด , การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล , การประกันภัยสำหรับเงิน , การประกันภัยโจรกรรม ฯลฯ

การชำระเงินสมทบประกันภัย

บริษัทจะทำการเปิดบัญชีประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามไว้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชำระเงินสมทบประกันภัยได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บริษัทฯ จะนำเงินจากกองทุนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ชำระเงินสมทบประกันภัยเข้ามาในบัญชีดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความเสียหาย

ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์ขยายงานรับประกันภัยตะกาฟุล / 02-239-2200 ต่อ 1221 , 2163 , 2860

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ