ตะกาฟุลเป็นสิ่งที่สังคมมนุษย์ปฏิบัติกันอยู่ในในปัจจุบัน ในการดูแลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนกันและกัน เพราะฉะนั้นตะกาฟุลไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่เพราะตะกาฟุลเป็นคุณูปการต่อสังคมก่อนที่จะเป็นตะกาฟุลที่ทิพยนำมาเพื่อบริการและให้ประโยชน์แก่สังคม ถ้าหากในชุมชนมุสลิมถ้ามีความเดือดร้อน เช่น บ้านไฟไหม้ สังคมมุสลิมก็จะลงขันกันเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 

ใช้หลักการวะกาละฮฺ  (การเป็นตัวแทน)  คือ สัญญาซึ่งมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการแทนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน

1.ประธานกรรมการ ดร.มะรอนิง สาแลมิง

อายุ52 ปี

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Principles of Jurisprudence) 1st Honors Islamic University of Madina, Saudi Arabia

M.A. (Principles of Jurispredence) Islamic University of Madina, Saudi Arabia

B.A. (Islamic Law) Islamic University of Madina, Saudi Arabia

2. ดร. กูมัจดี ยามิรูเด็ง

ประวัตการศึกษา

ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท        National University of Malaysia ,ประเทศมาเลเซีย

ปริญญาเอก       Universiti Utara Malaysia, ประเทศมาเลเซีย

3. ไพศาล พรหมยงค์

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

4.ดรอณัส อมาตยกุล

การศึกษา
        1.ปริญญาตรี อิสลามศาสตร์ (กฏหมายอิสลามและภาษาอาหรับจาก Nadwa College เมือง Lucknow ประเทศอินเดีย ค..1978
        2.ปริญญาโท (M.A.) ภาษาและวรรณคดีอาหรับ จาก Aligarh Muslim University เมือง Aligarh ประเทศอินเดีย ค..1982
        3.ปริญญาเอก (Ph.D.) ภาษาและวรรณคดีอาหรับ จาก Aligarh Muslim University .. 1994

5.ว่าที่ ร.ต. ดร.อับดุลฮาฟิช หิเล

ประวัติการศึกษา

อนุปริญญา เอกเทคโนโลยีการเกษตร จากวิทยาลัยครูยะลา ปี 2532

ปริญญาตรีเอกการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยครูยะลา มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา) ปี 2535

ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรัฐยอร์จยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2540

ปริญญาเอก Ph.D. in Management) ที่ International Academy of Management and Economics (IAME) ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2557

6.  คุณอนุสรณ์ องอาจ

ปริญญาตรี จาก วิทยาลัยอิสลามยะลา

International Islamic University Malaysia. IIUM

หากคุณยังไม่พบคำตอบที่ต้องการ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ