ตะกาฟุลสุขภาพและอุบัติเหตุ

  • ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ

    ชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ

  • คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

    คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

เงื่อนไขการรับสัญญา

เงื่อนไข

  • สมาชิกจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปี บริบูรณ์ (อายุ 71-80 ปี เฉพาะกรณีต่ออายุเท่านั้น)
  • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  • ต้องกรอกใบคำขอ โดยพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท
  • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการปรับเงินสมทบในปีต่อายุ โดยพิจารณาจากอายุสมาชิกและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ไม่รับสมาชิกที่ประกอบอาชีพ

จักรยายนต์รับจ้าง / คนงานก่อสร้าง / ช่างยนต์ / กรรมกร / พนักงานเหมือง / ชาวประมง / ช่างไฟฟ้า / ยาม / พนักงานทำความสะอาดกระจก / พนักงานดับเพลิง / นักแสดงสตั้นท์แมน / พนักงานขับรถโดยสาร / คนขับรถเท็กซี่ / คนขับรถขนส่งประจำทาง / นักแข่งรถ / นักมวย / นักปีนเขา / พนักงานขุดเจาะ / คนขับเรือ / อาสาสมัครกุ้ภัย / นักประดาน้ำ / พนักงานติดตั้งเสาอากาศ / พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา / นักศึกษาแผนกช่าง / พนักงานส่งเอกสาร / คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม / คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส / พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง หรืออาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน


หมายเหตุ*

ข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองกรณี

1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา30วัน(Waiting Period) หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื่องจากถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุในโพลงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา120วัน(Waiting Period)หลังจากจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

3. การบาดเจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกัน และยังไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

4. การคุ้มครองค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ ไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา180วัน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยบังคับครั้งแรก


สมาชิกควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำสัญญาตะกาฟุลทุกครั้ง

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ