คืนเงิน 100% กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน

  • เจ็บป่วย บาดเจ็บ จ่ายชัวร์

    ไม่ต้องห่วงเมื่อ เจ็บป่วย บาดเจ็บ จ่ายชัวร์

  • ไฟลท์ดีเลย์ พลาดเที่ยวบิน หมดห่วงชัวร์

    ไฟลท์ดีเลย์ พลาดเที่ยวบิน หมดห่วงชัวร์

  • กระเป๋าล่าช้า เสียหาย สูญหาย ได้ชดเชยชัวร์

    ไม่ต้องกังวลกับเรื่องกระเป๋า ล่าช้า เสียหาย สูญหาย ได้ชดเชยชัวร์

เงื่อนไขการรับสัญญา

แบบแผนครอบครัว ฟรี คุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน

1. เงินสมทบแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเงินรายบุคคล ฟรีความคุ้มครองสำหรับบุตรที่ร่วมเดินทาง สูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน ในวงเงินจำกัดความรับผิดชอบ 50% ของความคุ้มครองในข้อ 1  "การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ" ส่วนความคุ้มครองในข้ออื่นๆ จะได้รับผลประโยชน์ตามแผนที่สมาชิกตะกาฟุลเลือกไว้

2. สมาชิกตะกาฟุลและคู่สมระจะต้องมีอายุไม่กิน 75 ปี และบุตรที่ร่วมเดินทางต้องมีอายุระหว่าง 1- 21 ปี สัญญานี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการสัญญาตะกาฟุล การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฎิวัติ การก่อการร้าย และอื่นๆ ตามข้อยกเว้นในเงื่อนไขสัญญา


หมายเหตุ*
สมาชิกควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำสัญญาตะกาฟุลทุกครั้ง

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ